16 ADAR 1988 : HALEPCE`YE QET JIBIR MEKE.

Bedirxan Epozdemir

Halepce sembola zulm u komkujiya Kurdistane.

Le brina roje ne yek ne bi sedanin.

Halepce bu zincira biranin Kurdistane komkujiyen,Qockiri,Zilan,Dersim ku du navbera salen 1920 u 1934 an de pek hatin.

16 e Adare salvegeriya komkuj u ruresia diroka mirovatiye ye.
16 e Adare hawara zarok,jin u meren welate roja ye.
16 e Adare daviya 5000 hezar henasa u 5000 hezar kedan de,brina kur Kurdistani ye.
16 e Adare roje Cerseme.Dunya korr u kerr bu.

Li esmane Halepce`ye bajare Kurdistane 15 baleiran seri yen Iraqi picuken bajer ji xeve hisyarkirin u qasi saetek e berdewam biciken kimyayi bajer bombaran kir sehiden komkujiya bajare Halepce ye.

Ali Hasan Al Macid-Wek ali kimyayi naskiriye-ye ku wek waliye bakura Iraq e hatibu tayinkirin.
Plan cebecikir bi awayi got:Ji wi re beje ku ez e eris bikim.

Ez e bi cekan kimyayi eris bikim u kurdan gisa bikujim. awaha navnetewiye ci beje?

Ceheneme wan kiri u cehennemei hemu welatan din kiri.

Yen ku alikariya Iraqe kirin kompanyeyen Britani,Almani,Avusturyayi,Belciki Fransi u Italya,yi bun.

Iraqe dijwertirin ceken kimyayi peydakirin ku hukumet wek besek ji kampanya xwe ya"Enfale kari be pirtirin ku bikuje de kurden bigeline.

Di hundure saeteke de ji 5000 zedetir kes mirin.
Geleken xwestin ku birevin.

le baye jahrawi jiyane wan ji stend.

Dayikan xwest zarokan xwe biparezen,lebefeda bu.Ji 7000 betir kes brindar bun.

HALEPCE,YE QET JIBIR MAKE.

Halepce kiryara heri giring u hovane yek ku bi dehen salene hemberi gele kurd berdewamiye siyasete komkuji inkar u ji holekirin e.

Di 16 Adara sala 1988`an de li bajare Halepceye komkujiya ke mezin wek ruresiye di diroka mirowaniye de qewimi.

Ji desthilatdariya diktatoren be minak Saddam Hisen ve bi gazen kimyavi di we roje di briya serderguja kurdistane Halepce ye.

Balafiran ser yen artese Iraqe bombayen kimyavi berandin ser bajare Halebce ye.

Di nava cend demjimeren de li Halebce u der u dora we bi hezaran kurd ji seqat man.

Bandora bombeyen kimyavi tene bi mirina 5 hezar kurdan seqet mayina bi 10 hezaran bi sinir nema,bandora bombayen kimyavi heta nuha ji li bajar didome.

Ew ruresiya di diroka cihane di berpirsiyara da Saddam Hisen e diktator u xwinmij u her weha Ali Hasan Mecid(kimyasal Ali) de pekhat.

Halepce sembola zulm u komkujiya kurdistan e.
Li brina welate roje ne yek bi sedemin.

Halepce zincira birinen kurdistane wek komkujiye Qockiri,Zilan,Dersim ku navbera salen 1920 u 1938 an da pek hatin.

Le komkujiya Halepce u Enfal di demeke weha de bu ku hizra netewi di naw netewe kurdan de ges u blindit bu.

Heman kurdisatan di ew komkujiya bi cawe xwe ve dit u ew ji bi gisti hizr u hestan netewiye de gaveki giring re wekir.

Hemu wene u dimenen Halepce ye de navcapemeniyan cihane de belaw bu u netew u dewleten cihane.

Ji ew brina kur a kurdistan e li bebaxtiye,berehmiyen ku beramber gele kurd ku bi hezar salane berdawamin ditin.

Her weha Halepce di hemu kurdistane u hemu cihane ku kurd di te di jiyan dikin bu roje sin hembari u roja celakiyen.

Bi avayi Halepce,humu kurdan zedetir gihand hev u her kurdek di ve roja res de pere xwe dit.

JEHRAN KIMYAVI KU LI HALEPCE`YE HATIBUN BIKARANIN HERDEL:

Nave ve gazeya kimyavi:Dikloro dietil sulfur, e.
Teybetiyen fiziki:bereng behnxerdel u xwediya behna selima kendale ye.
Tesiren fizyolojk:Di cawen de sewat,korbun,diqirik,qurcik u bevilan de sewet,carmsori.Ew gaze hane,li ser mirovan 4-6 saet tesir dike.Di 10 deqiqayen di tesira kustina pek tine.Ji bo mirina mirovan,o.15g litre bese.

JARIW:nave we ya kimyavi:Izrofi metil fosfan floridat e.
Tesiren fizyolojik:Bereng u bebehn.147 santigrad derece rone.
Teybetiyen fiziki:tesire gaze Tabune nisan dide.Tesira we ya li ser mirovan 15 daqiqaye .Miktara ku ji bo kustina mirovan bese 0.7 miligram e.

TABUN:Nave ve Kimyavi:Etil fosforo dimetil amiton siyanidit e.
Tesiren fizyolojik:Bereng u bebehn 246 santigrad derece avahiye.Tesira we ya li ser cerm zede ye.
Teybetiyen fiziki: Verasandin,pelisandina,masulkeyan,perpitin di cawan diurmicin,sing de tengbun,behel bun,nalin,li dewiya de ji mirin.Tesira we li ser mirowan 15 deqiqa ye.

AZOT HERDEL(HN2):Nave ve gazeya kimyavi:Dikloro di etil amin.
Tebetiyan fiziki:Tari,bereng behna masi u petiyabune.
Tesiren fizyolojik:Di cavan de xuren giran,di cerm de soraki u perpetun.pisti 24 saetan zature despedike,di mideye de birinen xeder dide cekirin.
Tesira gaze:Azot herdel a li ser mirovan 24 seate.

CAVKANI:
Pirtika Dr Celadet Celiker a bi nave li Kurdistan u Rojhilata navin Ceken Kimyavi ,Biyolojik u Atomi
 

     

     

 
Me di vê belavokê de çareserîya pirsa kurd û Kurdîstanê danîye ber çavan. Em bang û gazî li kes, sazî, rêxistin, rewşenbîr, tezgeh û tendensên sîyasî, demokrat û humanîst dikin ko piştgirîya banga me bikin.   Berdewam>>>
Tema

KÜRDİSTAN DEVLETİNİN KURULUŞU TEK AMAÇTIR.

Nasil Türkler'in Türkiye'si, Gürcüler'in Gürcistan'i, Ermeniler'in Ermenistan'ı varsa Kürtler'in de Kürdistan'i olmalidir.

BU, BÜTÜN MİLLETLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR. 

Eğer tüm Kürdlerin ortak bir bağımsızlık hareketi gelişirse ki, bu şimdi mümkündür,  ABD ve AB devletleri uzun süredir sürdürdükleri Arap - Türk yanlısı politikalarını değiştirmek durumunda kalacaklardır ve böylece ilk Kürdistan devletinin ortaya çıkması sağlanacaktır.
  
Makaleye giriş >>>